0918644259, 028- 62805598

Chuyên cần - Chuyên nghiệp - Chuyên tinh

Hỗ trợ trực tuyến

hot line
0918644259
Mr.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Trong ngày: 214

Tổng truy cập: 37746

BỒN CHỨA SÚT NAOH 60M3

Giá

Liên hệ

FRP VERTICAL TANK DIMENSION TABLE BANG TIcH THUOC THuruc DANG DUNG Inlet 6ng thong hoi Dudng 6ng vao ----, N I Air vent A 500 Manhole A 500 Ndp ki6m tra Outlet Dudng 6ng ra TYPE LOAI CAPACITY DUNGTICH DIAMETER DUONG KiNH HEIGHT DO CAO THICKNESS DO DAY WEIGHT TRONG LUONG LCT_V M3 @Dmm Hl mm H2 mm tl mm t2 mm i3 mm k9 0.2 0.2 600 714 3 3 4 41 0.5 05 800 1 004 3 3 4 ,'tA I 1 000 1280 220 3 3 4 101 15 1.5 000 1914 220 3 3 4 120 2 2 000 2555 220 3 4 5 146 200) (177s) (27s) 3 3 600 1 500 320 4 4 5 219 4 4 600 1995 320 4 4 5 245 5 5 600 2496 320 4 5 6 311 350(2000) (1 600) (400) 6 6 2000 1917 400 5 6 7 382 B B 2000 2558 400 5 6 B 433 9 9 2000 2900 400 5 6 B 400 '10 t0 2000 31 98 400 6 7 B 495 12 12 2000 3B2B 400 6 7 B 551 15 t5 2500 3070 500 6 7 B 794 20 20 2s00 4090 500 7 B 9 1013 25 25 2s00 5110 500 7 9 10 1074(3000) (3ss0) (61 0) 30 30 2500 6',I30 s00 7 9 10 1402 (3000) (4260) 6 0) 40 40 3000 i6 t-2 o 0 B 10 12 19262/nrll / l^' \7 0) 50 50 3400 5523 7 0 t1 13 2450(3770) (4493) (720) 60 60 3774 5394 720 B 12 14 2933 75 75 3770 6735 720 9 12 t5 3600 (4000) (seBs) (7Bo) 100 100 3770 8975 720 9 13 t5 <1 Al (4000) (7e7 5) (7Bo) 120 120 3770 10765 720 10 13 l5 6363(4000) (9s6s) (780) 150 150 4000 11956 780 t0 14 16 7562 Nlotc l Pinp rnnnertion code __- JIS 10 kglcm 2 2. Standard accessories --- Inlet, outlet & air vent nozzle. Manhole & ladder (2m3up) Ghi chd: 1. Tieu chudn duong 6ng kdt n6i --- JtS 1}kg/cm2 2. Phu ki6n ti6u chudn ' - duong ong nLt6c vdo, dudng 6ng nLldc ra, 6ng thdng hoi, nip kidm tra vd cdu thang (gdm tLr 2m3tro len