Đặt một câu hỏi

Cánh khuấy & cánh tạo xoáy

canh-khuấy-&-canh-tạo-xoay


Số ký tự đã nhập: