Đặt một câu hỏi

Quạt con sò / FRPSố ký tự đã nhập: